ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

årsmelding 2007

Orkanger menighet består av 2.873 medlemmer. Det er stor variasjon i engasjementet fra det enkelte medlem, men vi har likevel inntrykk av at kirken har en viktig plass i folks bevissthet, og det er spesielt oppmuntrende å se den store kirkesøkningen på Julaften.

Flere lag og organisasjoner driver kristent arbeid i menigheten. Vi er spesielt takknemlig for deres innsats.

Statistikk.

 

2004

2005

2006

2007

Døpte

27

33

33

31

Konfirmerte

44

38

49

44

Vigsler

6

4

8

10

Gravferder

36

40

35

27

Gudstjenester

31

35

35

27

Deltakelse i gudstjenester

2.928

3.189

2.853

3.658

Gjennomsnittlig deltakelse i gudstjenester

94

91

82

96

Nattverdsgjester

283

197

221

257

Vi ser at den gjennomsnittlige gudstjenestedeltakelse viser en gledelig positiv utvikling.

Det ble i 2007 arrangert en økumenisk gudstjeneste Langfredag. Dette ble meget positivt mottatt.

Likedan er påskenattsmessa en spesiell tilstelning som bør nevnes.

Som i 2006 ble det avholdt to gudstjenester på Julaften. Den første ble i år flyttet fram til kl. 14.30, slik at det skulle bli tilstrekkelig tid mellom de to gudstjenestene. Dette så ut til å fungere bra. Menighetsrådet stilte med brannvakter. Det blir trolig nødvendig i framtida også, da kirkesøkningen er stor på Julaften, og det var fullt under begge gudstjenestene.

Den nye klokkeren har introdusert en enkel kirkekaffe etter gudstjenestene, noe folk synes å sette pris på.

Menighetsrådet.

Orkanger menighetsråd har i 2007 hatt følgende sammensetning:

Inger Williams

Leder

Medlem Fellesrådet

Randi Ebbesen

Nestleder

 

Per Opøyen

Kasserer

 

Per Johan Sæterbakk

Sekretær

Varamedlem
Fellesrådet for Svendgård

Elisabeth Mogård Bergem

Medlem

Varamedlem
Fellesrådet for Williams

Gunn Lian Fugløy

Medlem

 

Magnhild Gravdal

Medlem

 

Aage Olav Svendgård

Medlem

Medlem Fellesrådet

Pål Ove Lilleberg

Geistlig medlem

 

Bergljot Omland

1. varamedlem

 

Solveig Sletvold

2. varamedlem

 

Eli Karoline Olsen

3. varamedlem

 

Marit Bugge

4. varamedlem

 

Karl Olav Karlsen

5. varamedlem

 

Det har vært avhold 7 menighetsrådsmøter og årsmøte. Det er et aktivt og engasjert menighetsråd. Det er mange oppgaver å ta fatt i. 2007 har vært preget av vedlikehold og forbedringer av kirkebygg og kirkegårder.

Kirkegårder.

Det er to kirkegårder i soknet. Begge trenger oppussing og vedlikehold. Verken menighetsråd eller kirkeverge klarer å ta etter alt det forsømte arbeidet. Det er gjort en del i 2007.

Menighetsrådet ønsker å få en mer langsiktig plan over forskjønnelse og vedlikehold, spesielt ved Den Gode Hyrdes kapell. Dette er selvfølgelig avhengig av økonomi og godkjenning av Fellesrådet.

Det var i april dugnad ved begge kirkegårdene. Rundt Orkanger kirke var konfirmantforeldrene engasjert, mens menighetsrådet serverte kaffe. Ved Den Gode Hyrdes kapell var menighetsrådet med på selve dugnaden, men fikk god hjelp av mange frammøtte.

Det ble i år med støtte fra Mardahl Maskin AS satt ned granittkantstein langs innkjørsla og veien ble grusa opp. Vi takker Mardahl Maskin AS for denne gaven og muligheten til forskjønnelse.

Det har vært flere klager på skjemmende trær både ved Den Gode Hyrdes kapell og Orkanger kirke. Etter flere befaringer har menighetsrådet vedtatt fjerning av flere trær. Heldigvis hadde Fellesrådet økonomi til å prioritere dette arbeidet, da det ble en stor og vanskelig jobb.

Kirkebygg.

Det store arbeidet i 2007 har vært å fortsette jobben med å få en tilfredsstillende handikapinngang ved Orkanger kirke, både funksjonelt og estetisk. Vi har nå et løsningsforslag som synes bra. Dette inkluderer også handikaptoalett. Forslaget er vedtatt i Fellesrådet og arbeidet vil starte våren 2008.

Fellesrådet har imidlertid ikke hatt mulighet til å prioritere skiferlegging. Vi mener det trengs skifer for å få en vakker inngang. Vi har søkt Orkdal sparebank om midler til dette. Menighetsrådet er imidlertid veldig fornøyd med at denne helt nødvendige forbedringen endelig kommer på plass. Det ble i 2007 kjøpt ny stola til bruk i Den Gode Hyrdes kapell.

Diakonalt arbeid.

Diakoniutvalget arrangerer hyggetreff hver måned på Orkanger menighetshus. Dette er et viktig og populært tiltak. De sørger for at de eldste i menigheten får en oppmerksomhet på ”runddager”.

Menighetens diakoniutvalg har i 2007 bestått av:
- Martha Landmark Leder/Kontaktperson
- Siri Horne
- Vigdis Bye Olsen
- Ruth Vognild Løseth
- Heidi Øberg

Anne-Lise Krokan har hatt oppgaven med å bringe ut gaver til de eldste i menigheten. I løpet av 2007 har Marit Bugge overtatt denne oppgaven.

Det ble i 2007 forsøkt igangsatt et arbeid blant innvandrere i Orkdal, rettet mot kvinner og barn, noe som har vist seg å være litt tungt å få i gang. Arbeidet fortsetter imidlertid, med litt andre løsninger enn tidligere.

Gruppa som har arbeidet med dette har bestått av: Hildegunn Rydland Eikli Leder, Magnhild Gravdal, Martha Landmark, Heidi Øberg og Rannveig Ølstøren.

Konfirmantarbeid.

En stor del av ungdommen i soknet velger kirkelig konfirmasjon. Dette er meget gledelig. De har et fint opplegg med månedlig undervisning, leir, spesielle gudstjenester, fasteaksjon, pysjcup m.m. Menighetsrådet arrangerer en fest for konfirmantene med foreldre som en uformell avslutning på konfirmantåret.

Med de store kullene er det nå gjennomført 3 konfirmasjonsgudstjenester, slik at hver enkelt konfirmant kan få med seg flere familemedlemmer til kirka på konfirmasjonsdagen. Dette medfører selvfølgelig mer arbeid for de involverte. Menigheten setter pris på og er takknemlig for at det gjennomføres på denne måten.

Arbeid blant barn og unge.

Arbeidet blant barn og unge kan på et vis deles i to. Det som har vært frem til i dag samt tiltakene som kom til utprøving i forbindelse med tildeling av midler til trosopplæring. I fremtiden vil dette smelte sammen til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Det arrangeres månedlige dåpssamlinger for foreldre. Fadderne kan være med om ønskelig.

”Min kirkebok” ble delt ut til 4-åringene med en oppslutning rundt 70 % av årskullet.

Kirkevandring for 6 åringer med utdeling av klistermerkebok. Spesiell gudstjeneste med utdeling av bibler til 5 klassinger, også den med svært godt oppmøte. Normisjonen har fortsatt korvettlag for alle barn fra og med 4 år på Menighetshuset annen hver mandag. Inside har vært et tilbud for ungdommene i ungdomsskolealder.

Det drives et fellesarbeid for ungdom fra hele Orkdal. Møtestedet er her
Orkdal menighetshus. Ungdomskoret Join us, nattkafé og dataparty.

Trosopplæringsprosjektet.

Trosopplæringsprosjektet har kommet godt i gang. I høst var en flokk 11-åringer samlet på Fjellkirka til Eleven og i slutten av november ble Tiern med søkelys på jula avviklet på Menighetshuset med godt over 10 barn med på opplegget. Så langt er det bare Ten som gjenstår for utprøving på
Orkanger.

Babymassasje og babysang er etter hvert blitt godt innarbeidet og populære tiltak. Mange nybakte mødre fra Orkanger melder seg på kurset med sitt nyfødte barn. Dette er for øvrig et fellestiltak i trosopplæringsprosjektet for alle menighetene i Orkdal og avhodes på Orkdal menighetshus.

Leder’n samlet svært mange ungdommer fra Orkanger. Dette er et lederutviklingsprogram utviklet av kateketen. I tillegg til ledersamlinger blir ungdommene utfordret til å delta som ledere i konfirmant- og ungdomsarbeidet.

Det er et mye forskjellig tilbud til barn og unge, oppmøtet er imidlertid noe variabelt, men vi har en overbevisning om at alt dette arbeidet er viktig i trosopplæringen og at det også vil være menighetsbyggende. Barne- og ungdomsarbeidet vil derfor fortsatt være høyt prioritert.

Trosopplæringsprosjektet ledes av kateket Atle Ølstørn. Prosjektet har en styringsgruppe med medlemmer fra menighetene. Turid Bryne er Orkanger menighet sin representant i styringsgruppa for Trosopplæringsprosjektet i Orkdal.

Økonomi.

Årsresultatet viser et overskudd på Kr. 20.480,- inkl finansposter.

Det er ikke foretatt investeringer / bruk av bundne fondsmidler, ut over Kr. 2.284,- som er utgifter til pynting i kirka. Dette beløpet er dekket av blomsterfondet.

Det reelle driftsoverskuddet for Orkanger menighetsråd er derfor for 2007 Kr. 18.652,-. Inklusive finansposter er overskuddet Kr. 22.763,-. Overskuddet er i regnskapet i sin helhet foreslått satt av til økning av
egenkapitalen.

Orkanger den 25.mars 2008

Orkanger menighetsråd

 

 

 

 

 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail