ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

årsmelding 2006

Orkanger menighet består av 2873 medlemmer. Det er stor variasjon i engasjementet fra det enkelte medlem, men vi har likevel inntrykk av at kirken har en viktig plass i folks bevissthet og det er spesielt oppmuntrende å se den store kirkesøkningen på juleaften.
Det er mange oppgaver å ta fatt i og menighetsrådet vil bli nødt til å engasjere grupper og enkeltpersoner til spesielle prosjekt.
Hildegunn Eikli er ansatt som ny klokker og diakon i 10 % stilling.
Flere lag og organisasjoner driver kristent arbeid i menigheten. Vi er spesielt takknemlig for deres innsats.

Statistikk

 

2004

2005

2006

Døpte

27

33

33

Konfirmerte

44

38

49

Vigsler

6

4

8

Gravferder

36

40

35

Gudstjenester

31

35

35

Deltagelse

2928

3189

2853

Gjennomsnittlig deltagelse

94

91

82

Nattverdgjester

283

197

221

Vi ser at den gjennomsnittlige gudstjeneste deltagelse viser en negativ utvikling. Dette er en trend menigheten må jobbe med å snu.

Den nye klokkeren har introdusert en enkel kirkekaffe etter Gudstjenesten noe folk synes å sette pris på.

Menighetsråd:

Det har vært avholdt 10 møter. Det er et aktivt og engasjert menighetsråd, men må konsentrere oss om de viktigste og helt nødvendige oppgavene.
Menighetsrådet var engasjert i høringen av Stat-kirkeutvalgets utredning. Vi avga høringsuttalelse både til Kirkemøtet og Kirkedepartementet.

Kirkegårder:

Det er to kirkegårder i soknet og vi mener at vedlikeholdet i 2006 kunne vært bedre. Vi ser dette som en spesiell utfordring som vi ønsker å få flere til å engasjere seg i.
Det var i april/mai arrangert dugnad ved begge kirkegårdene. Rundt Orkanger kirke var konfirmantforeldrene engasjert mens menighetsrådet serverte kaffe. På Gode Hyrde var menighetsrådet med på selve dugnaden, men fikk god hjelp fra Pensjonistforeninga. Det ble også her servert kaffe.
Det har blitt reager på lite skjerming mot veien fra utgangen fra Gode Hyrdes kapell. Menighetsrådet sørget for beplantning og arrangerte dugnad i september. Wormdal planteskole hjalp oss med planleggingen av beplantningen.
Det er satt opp flaggstenger både ved Gode Hyrde og Orkanger kirke.
Det er antatt at det om 10-15 år ikke er nok gravplasser i soknet. Menighetsrådet har diskutert dette og kommet med innspill i forbindelse med en revidering av kommunens arealplan. Det er foreløpig ingen løsning på dette. Menighetsrådet er imidlertid av den oppfatning at vi har gjort det som ligger innenfor vårt mandat og at dette nå må være et kommunalt ansvar. Vi vil imidlertid følge saken videre.

Kirkebygg:

Det har vært foretatt en befaring sammen med Fellesrådet og det er satt opp en prioritert liste over vedlikehold.
Ved Orkanger kirke er det spesielt tilgang for funksjonshemmede som er et problem. Det ble i forbindelse med konfirmasjonen satt opp en midlertidig handikaprampe. Denne er imidlertid ikke funksjonell nok og det må også gjøres et større arbeid med trapp og dørstokk. En må også få lov å stille et stort spørsmålstegn ved det estetiske ved den rampen som er satt opp. Menighetsrådet vurderer det også slik at det i forbindelse med dette arbeidet også bør lages handikaptoalett og plass for rullestol inne i kirka.
Ved Gode Hyrdes kapell trengs det også spesiell plass for rullestol inne i kapellet samt maling av tak og nytt orgel. Det kom under befaringen fram at låsforholdene ved kapellet ikke var tilfredsstillende. Låsene ble derfor umiddelbart skiftet av menighetsrådet.

Diakonalt arbeid:

Diakonutvalget arrangerer hyggetreff hver måned på menighetshuset. Dette er et viktig og populært tiltak. De sørger også for at de eldste i menigheten får en oppmerksomhet på ”runddager.”
Det ble høsten 2006 arrangert en idédugnad angående diakonalt arbeid på Orkanger. Diakon Guri Bjørkås og diakonmedarbeider Hildegunn Eikli ba om innspill. Dette resulterte i at vi oppfordret menighetens medlemmer til å delta i besøkstjenesten som Røde Kors driver. Hildegunn har også sammen med en gruppe andre startet et tverrkulturelt arbeid spesielt rettet mot kvinner og barn fra innvandrermiljøet. Vi følger dette arbeidet med spenning.

Konfirmantarbeid:

En stor del av ungdommene i soknet velger kirkelig konfirmasjon. Dette er meget gledelig.
De har et fint opplegg med månedlig undervisning, leir, spesielle gudstjenester, fasteaksjon, pysjcup m.m .Menighetsrådet arrangerer en fest for konfirmantene med foreldre som en mer uformell avslutning på konfirmantåret.
Med de store kullene er det nå gjennomført 3 konfirmasjonsgudstjenester slik at hver enkelt konfirmant kan få med seg flere familiemedlemmer til kirka på konfirmasjonsdagen. Dette medfører selvfølgelig mer arbeid for prest og kateket. Menigheten setter pris på og er takknemlig for at det gjennomføres på denne måten.

Arbeid blant barn og unge:

Det arrangeres dåpssamling for foreldre. Fadderne kan være med om ønskelig.
Trosopplæringsprosjektet arrangerer babymassasje og sang.
Det deles ut min kirkebok til alle 4 åringer.
Kirkevandring for 6 åringer.
Spesiell gudstjeneste med utdeling av bibler til 5 klassinger.
Trosopplæringsprosjektet har så vidt kommet i gang med et arbeid blant 10 åringer.
Normisjonen har korvettlag for alle barn fra og med 4 år på Menighetshuset annen hver mandag.
Innside er et tilbud til ungdom fra 7 klasse. Møtes på Menighetshuset en fredag i måneden.
Det drives også et fellesarbeid for ungdom fra hele Orkdal. Møtestedet er her Orkdal menighetshus. Ungdomskoret Join us, nattkafe og dataparty.

Det er et mye forskjellig tilbud til barn og unge, oppmøtet er imidlertid noe variabelt, men vi har en overbevisning om at alt dette arbeidet er viktig i trosopplæringen og at det også vil være menighetsbyggende. Barne- og ungdomsarbeidet vil derfor fortsatt være høyt prioritert.
 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail