ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

årsmelding 2005

 

2005 var det siste året i perioden for dette menighetsrådet, og dermed ble dette året preget av menighetsrådsvalg og forberedelser til dette. Arbeidet med å finne kandidater startet opp på februar. 40 brev ble sendt ut, og 25% av de forspurte svarte positivt. Heldigvis var det to også fra det sittende rådet som sa seg villig til å stå på videre, så det ble en god kontinuitet. Til tross for god bekjentgjøring i lokalavis, på menighetenes hjemmeside og på gudstjenester, ble det dårlig valgoppslutning. Bedrøvelige 1,2% av de stemmeberettigede brukte retten sin.

Valgresultatet

Valgresultatet ble som følger:
Inger Johanne Williams
Per Johan Sæterbakk
Randi Ebbesen
Magnhild Gravdal
Aage Olav Svendgård
Per Opøyen
Elisabeth Mogård Bergem
Gunn Lian Fugløy
Bergljot Omland, 1. vararepresentant

Saker og arrangement

Menighetsrådet har i 2005 hatt 8 møter og behandlet 37 saker i løpet av året, og vi har deltatt på Kirkelivskurs arrangert av prosten. Dette gikk av stabelen den 01.02. i Snillfjord. Våre faste arrangementer har vi også hatt, så som konfirmantfest og familiejuletrefest 5.juledag. På julegrantenninga hadde vi besøk av psykiatrisk sykepleier Siv Ekrem som holdt appell. På vårdugnadene deltok konfirmantforeldrene som tidligere år ved kirka, og på kirkegården hadde vi samarbeid med Pensjonistforeningen med veldig godt oppmøte.

Bispevisitasen

På mars hadde vi storbesøk da biskop Finn Wagle hadde bispevisitas i prestegjeldet vårt. Her på Orkanger åle dette markert med samling for frivillige medarbeidere fra lag og foreninger i Orkdal på menighetshuset vårt, der ca. 100 deltok. Og det var skolegudstjeneste for mellomtrinnet ved Orkanger barneskole og skolebesøk på Orkanger ungdomsskole.
Det var videre samling for menighetsrådene på Svorkmo misjonshus, og uka sammen med biskopen ble avsluttet med gudstjeneste og visitasmøte på søndag den 13.mars.

Den Gode Hyrdes kapell - 50 år

Den Gode Hyrdes kapell hadde 50-årsjubifeum i 2005. Dette ble markert med en verdig og fin kveldsmesse sammen med biskopen den 8.mars, der flere fra menigheten deltok med skriftlesing. Jubileet ble også markert i forbindelse med arrangementet "Orkanger 2005", der vi hadde en utrolig flott konsert med Kristin Hoff, Åsmund Flaten og Orkanger musikkorps i et fullsatt kapell. Og vi deltok med stand om kapellets historie i utstillingslokalet som "Orkanger 2005" disponerte.

Vedlikehold på kirkene

Tårnet på kapellet ble også satt i stand, og det ble laget handicaptoalett med midler vi fikk fra Orkdal Sparebank. Dette er fortsatt det eneste toalettet tilrettelagt for slik bruk i kirkene våre. Menighetsrådet har også drevet påtrykk overfor Fellesrådet for å få i orden en brukbar rullestolrampe til kirka vår. Med press fra menighetsmedlemmer som tok saken til lokalavisa, fikk vi større fokus på saken, og kommunestyret bevilget så midler til handicaptilpasning for alle kirkene. Så får vi håpe det kommer i orden i løpet av 2006.

Kirketekstilene

Kirketekstilene ble komplettert med stola i hvitt, og denne ble kjøpt inn for penger fra minnegaven menigheten fikk ved Dagny Lillebergs bortgang. Og vi fikk nytt antependium der midtfeltet kan skiftes ut etter kirkeårets gang.

Statistikken

for året viser følgende: 2005 2004
  2005 2004
Døpte 33 27
Konfirmerte 38 44
Vigsler 4 6
Gravferder 40 36
Gudstjenester 35 31
Gudstjenestedeltagelse 3189 2928
Gjennomsnitt 91 94
Nattverdsgjester 197 283


Det er gledelig å se at gudstjenestedeltagelsen holder seg fra år til år, så får vi tro at de gangene vi besøkte Guds hus gjorde det noe med hjertene våre.

Menighetshuset

Menighetshuset vårt har vært utleid til barnehagedrift hele året, det vil si hovedetasjen, og fra høsten av ble det utleie hver dag til dette formålet.

Barne- og ungdomsarbeidet

Korvettlaget har hatt sine treff annen hver uke, med mellom 5 - 10 barn, og det er veldig inspirerende at foreldrene også stiller opp sammen med barna sine. Jesus Inside har hatt månedlige møter med 14-15 ungdommer. Normisjon og menighetsrådet har benyttet huset til sine møter.

Menighetens misjonsprosjekt

Menigheten har videreført sine misjonsprosjekt med støtte til menigheten "Christo Vive" i Ecuador, gjennom Normisjon, og til landsbyevangelisering på Madagaskar, gjennom Det norske misjonsselskap. Misjonsforeningene i soknet vårt har også i år drevet sitt arbeid for Normisjon, Det norske misjonsselskap og Sjømannsmisjonen.

Til slutt

Så er Jesus og hans død og oppstandelse fremdeles grunnlaget for vår tro, og han har kalt oss til å fortelle vår neste at han er porten inn til Guds rike. I Johannes 10,9 sier han: "Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg ,skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite."

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail