ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

årsmelding 2002

Dette året ble det første funksjonsåret for det nye menighetsrådet, som ble valgt høsten 2001. Det har bestått av :

- Karl Olav Karlsen-leder
- Matha Landmark-nestleder
- Per Johan Sæterbakk-sekretær
- Marit Bugge-kasserer
- Brit Brenne Mogstad
- Trond Nordahl Pedersen
- Inger Onshus Williams
- Anne Grete Storli
- Kapellan Pål Ove Lilleberg
- Turid Bryne-1.varamedlem

Fram til sommeren var dette sammensetningen av rådet, i løpet av sommeren hadde Brit Brenne Mogstad meldt utflytting til en annen kommune. Hun gikk dermed ut av rådet og Turid Bryne rykket opp som fast medlem med Siri Horne som første varamedlem.

Som medlemmer til Kirkelig fellesråd ble Trond Nordahl Pedersen og Karl Olav Karlsen valgt, med Inger Onshus Williams og Turid Bryne som vararepresentanter.

Menighetsrådet har hatt 8 møter og hatt 42 saker til behandling. Saker vi har arbeidet med gjennom året er:
- Arbeidet med menighetsbladet har blitt lagt til de fire menighetsrådene og vi hadde ansvaret for aprilnummeret.
- Orkanger kirke var 110 år og det ble markert i gudstjenesten den 28.04. I den forbindelse fikk menigheten en gave på kr. 50000,- fra et medlem i menigheten, som ville at dette skulle benyttes til 2 nye stoler for forloverne ved vigsler. Videre har vi sendt søknad til kirkelig fellesråd om vi kan få sette i gang arbeidet med å få kirka tilbake til opprinnelig utseende, dvs. sveitserstil.
- Uttalelse til kirke-stat utredningen.
- Åpen kirke en kveld i adventstiden, et arrangement vi vil videreføre også i 2003.

Menighetens årsmøte ble avholdt den 15.03. med på følgende ”Glad sang” tilstelning hvor Harald Bugge var kveldens gjest. De faste arrangementene har vært videreført med konfirmantfest, gullkonfirmanttreff og juletrefest, sistnevnte arrangement samlet 90 stykker.
Det har vært foretatt utbedringsarbeider på Den Gode Hyrdes Kapell med arbeide på trapp, utskifting av råttent treverk og maling. Malingen ble gjort på dugnad av Rotaryklubben i Orkdal. Så på kapellet er det arbeid med tårnet som gjenstår.

Tallenes tale for menigheten viser: 2002 2001

  2002 2001
Gudstjenester 25 27
 - Gjennomsnitt 109 99
Nadverdsgjester 203 289
Døpte 30 25
Konfirmanter 36 31
Vigsler 15 5
Gravferder 38 42


Det som er gledelig med denne tallrekka er at gudstjenestebesøket er gått i været, samlingen om Guds ord er fremdeles det viktigste som foregår i menigheten vår.

Det er fremdeles 3 husfellesskap i aktivitet i menigheten, fra høsten av har det vært en studiebok som heter ”Med Jesus i Jerusalem”. Denne tar opp tekster fra Lukasevangeliet.

Orkanger korvettene har hatt 12-14 barn innom på samlingene sine, og ungdomsgruppa ”Jesus Innside” har hatt månedlige møter med 10-12 stykker tilstede.

Aktiviteten på menighetshuset har som tidligere år bestått av utleie til Åpen barnehage 2 dager for uka, Normisjonsmøter og Hyggetreff for eldre en gang for måneden.

Diakoniutvalget driver også virksomheten sin som foregående år, og det samme gjør Orkanger misjonsforening og ” Sjøguttens Vel.”

Oppgavene er lagt der for at vi skal gå inn i dem, så skal vi få lov til å takke for at vi skal få gjøre det lille vi formår også her på Orkanger hvor menighetens Herre har en tjeneste for nettopp oss.

Karl Olav Karlsen
Leder

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail