ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

årsmelding 2001

2001 ble et år som ble sterkt preget av menighetsrådsvalget. Vi startet nominasjonsarbeidet allerede på februar med å innhente navn på aktuelle kandidater. 45 brev ble sendt ut, og da betenkningstiden var over, så stod vi igjen med positivt svar fra 15 stykker. Vi hadde tre avstemmingsdatoer. Så forholdene var lagt godt til rette for at flest mulig skulle få benytte stemmeretten. Siste dato var den 21.10.01,på aksjonsdagen for Kirkens Nødhjelp med stappfull kirke, men tiltross for dette ble det bare en frammøteprosent som ved tidligere valg i soknet vårt, mellom 2 og 3 prosent.

Den største begivenheten var besøket vi hadde av barnekoret ”Watoto” fra Uganda på Tv-aksjonsdagen. De viste oss en sang-og livsglede, med opplevelser som festet seg godt i hjertene våre.

Vi har ellers avholdt de vanlige arrangementene våre med svært god oppslutning på både konfirmant-og juletrefest. 70 deltakere på en slik fest viser oss at tradisjonene er vel verdt å ta vare på, og det er skikkelig artig å arrangere når det får slik god respons.

Sluttstrek for orgelet ble også satt i løpet av våren da vi fikk fargesatt det, noe som etter vår mening ble svært vellykket, og det framstår i dag som et smykke i Guds hus. Videre har vi også fått en lysglobe som ble gitt oss av en av menighetsmedlemmene våre. Kirka vår ble også i løpet av sommeren malt. Det som gjenstår nå er å få Den Gode Hyrdes kapell renovert utvendig .

Tallenes tale for menigheten viser følgende:
Forordnede gudstjenester 27
Andre gudstjenester 4
Deltagelse 3066
Gjennomsnitt 99
Døpte 25
Konfirmanter 31
Vielser 5
Nattverd 289
Gravferder 42

Som vi ser av dette oppsettet, ble det i fjor døpt fem færre og konfirmert 11færre enn foregående år. Ellers ligger tallene i noenlunde samme gate som før.

Det har blitt avholdt 6 menighetsrådsmøter og behandlet 35 saker. Årsfesten gikk av stabelen den 09.03. med besøk av sognepresten i Rindal-Magne Bjørndalen og Pensjonistkoret.

Innen menigheten er fremdeles husgruppene i aktivitet med samling hver måned. På høsten startet de med gjennomgang av en studiebok som heter ”Med evangeliet på det religiøse torg”, som tar for seg kristendommens likheter og ulikheter i forhold til de andre verdensreligionene. Med bibeltimer i regi av Orkanger Normisjon, også det en gang for måneden, har vi en fin aktivitet hva angår det indre liv i menigheten.

Diakoniutvalget har fremdeles de samme trofaste medlemmer og driver de samme aktiviteter som tidligere. Sommerturen gikk til Ørlandet og Austråtborgen.

I misjonsprosjektene våre ble det en forandring i løpet av året. Det ble vedtatt å støtte det samme prosjekt som før i Normisjons regi, som er støtte til menigheten ”Christo vive” i Ecuador. Prosjektet til NMS ble forandret til Evangeliseringsstøtte til Madagaskar. Vi tar opp offer til disse prosjektene i løpet av året, og sammen med det Orkanger misjonsforening får inn av midler, blir det menighetens samlede støtte til disse prosjektene.

Aktiviteten på Menighetshuset er som før med åpen barnehage to dager for uka, diakonitreff den første mandagen i måneden, korvettsamlinger hver fjortende dag og tenåringssamling månedlig.
Styret for menighetshuset har hatt et storstilt arbeid med renovering av hust i løpet av året. Nytt gulvbelegg i storsal og lillesal, boning av gulv, installering av strømspareanlegg, beising av huset og utvendig opprydding. Dette har foregått ved hjelp av dugnader og innleide firma.

Så skal vi i Orkanger menighet fremdeles få være en del av Guds menighet, som er jordens største under. Vi skal få slippe å streve i egen kraft, men få daglig styrke gjennom Hans ord til å få stå i de oppgaver Han har gitt i oss i vår menighet. Måtte Jesus få åpne våre øyne til å få se hvor rik vi er, og se de nye oppgaver Han vil gi oss å gå inn i.

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail