ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

årsmelding 1999

Menighetsrådet har i dette siste året i det gamle årtusenet hatt samme sammensetning som tidligere.

På stabssiden fikk vi ønske den nye prosten Birger Fosseide velkommen iblant oss med gudstjeneste og kirkekaffe. Prostiets sammensetning har også blitt forandret med flytting av Oppdal og Rennebu prestegjeld til Gauldal prosti og Frøya, Hitra og Hemne som nye medlemmer i Orkdal prosti.

Kappellan Pål Ove Lilleberg hadde studiepermisjon i 2 ½ mnd. Fra 01.09., der han utarbeidet menighetsplan for Orkanger menighet. Vikar var Andreas Masvie.

Tallenes tale for 1999 viser at det ble holdt 34 forordnede gudstjenester og 9 andre med gudstjestelig karakter, med en deltakelse på totalt 3247, med et gjennomsnitt på 76 mot 82 året før.

26 ble døpt i kirka vår i løpet av året, og 5 ble døpt i andre sogn, dermed ble det 31 nye sognebarn mot 24 foregående år. 46 ble konfirmert, 9 flere enn i 1998. 3 vielser mot 5 i fjor. Videre var det 47 gravferder, 12 flere enn foregående år. 245 søkte Herrens måltid, mot 256 året før, med et gjennomsnitt på 19 kontra 21.

Det er trist å se at gudstjenestesøkningen går ned, gudstjenesten er den viktigste samlingen vi har innen menigheten vår.

Menighetsrådet hadde 9 møter og hadde 50 saker til behandling. Menghetens årsfest ble avholdt den 24.03 kombinert med orgelbasar, Stein Ellingard talte og sang. Vi hadde ellers våre faste arrangementer også i 1999, med god oppslutning på både konfirmant- og juletrefest.

Vi gledet oss til å få det nye orgelet til advent og julefeiringen, noe det dessverre ikke ble noe av. Orgelbyggeriet var kommet litt på etterskudd, så innvielsen blir cirka 3 måneder senere enn beregnet. Vi ser fram til å få orgelsaken i havn, som har pågått hele 90 tallet, og å få ta fatt på nye oppgaver.

I forbindelse med 2000 årsfeiringen var vi med på gjennomlesningen av Bibelen som gikk på rundgang i alle 4 menighetene fra Maria budskapsdag fram til årsskiftet. Og på nyttårsaften hadde menighetsrådet sammen med Norsk kvinne- og familieforbund og Sanitetsklubben åpent hus på Menig-hetshuset på ettermiddagen med programinnslag og bevertning. Det deltok blant annet et kor i fra barneskolen og Tor Kvarsnes. Dette arrangementet samlet nærmere 50 gjester.

I diakoniutvalget har det skjedd endringer, Agnes Skauvik og Brit Mogstad ønsket avløsning etter mange års innsats. Rannveig Lundquist har tatt over som leder og som ny medarbeider har Ruth Løset blitt med.  Sommer-utflukten for diakonien gikk i år til Hølonda med kapellanen som kjentmann.

Sammen med Indremisjonen har menighetsrådet startet opp Alphakurs med samlinger annenhver uke, disse skal gå fram til påske. Her deltar det 20 stykker, med Pål Ove Lilleberg og Inger Brit Rødberg som forelesere.

Vårt barne- og ungdomsarbeid går som tidligere år ut på å støtte Korvettlaget og familiemusikken. Korvettlaget teller 21 medlemmer fra 4 til 13 år, og har samlinger som før annenhver uke. Menighetsrådet gikk ellers til innkjøp av en adventsbok,” Framtidslandet” med en fortelling for hver dag fra 1. desember til og med Hellig tre kongers dag. Denne ble gitt til de 4 første klassetrinnene.

Vi støttet også i 1999 de kristne organisasjonene som har sitt virke i vår menighet og menighetsrådet valgte seg to misjonsprosjekt som vi ville konsentrere vårt misjonsengasjement mot. For NMS går vår støtte til et senter for thailandske fremmedarbeidere i Singapore og for Santalmisjonen til ledertreningskole for prester og menighetsledere i Equador. Misjons-foreningen vår har sagt seg villig til å være misjonskontakt for vår menighet.

Aktiviteten på Menighetshuset har holdt seg på samme nivå som tidligere år. Kommunen leier fremdeles to dager/uke til Åpen barnehage. Inntektene fra årets julemesse gikk til menighetshuset, som dermed greide seg så vidt.

Som representanter for Hans kirke på jord er vi del av totusenårig rekke som ikke skal ta slutt før Jesus kommer igjen. Oppdraget er likedan nå som da Jesus ga det til sine disipler selv om metodene forandrer seg med tiden. Så skal vi få lov å være på vinnerlaget,1.Johannes brev kap.5 vers 5 sier:” Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn?”

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail